Otteluraportit 2021

La 29.5. FC Santa Claus - Kontio 4-2

Kontion miehet jatkoivat lauantaina pelejä kohtaamalla Rovaniemellä FC Santa Clausin. Joulupukin miehet pitivät pisteet napapiirillä voittamalla ottelun 4-2. Kontion maaleista vastasivat Markus Sali ja Asko Nuorkivi.

Santa aloitti ottelun vauhdikkaasti heidän hyökkääjän karattua laidalta läpiajoon jo ensimmäisellä peliminuutilla. Hyvän ottelun pelannut maalivahti Petteri Pietilä pelasti tilanteen hienolla torjunnalla. Seuraavan maalipaikan sai Valtteri Satta, joka pääsi nokikkain vastustajan maalivahdin kanssa Eetu Koivumaan upean syötön jälkeen. Satan sijoitus päättyi kuitenkin maalivahdin hyppysiin.

Santa siirtyi onnekkaasti 1-0 johtoon kymmenen peliminuutin jälkeen, kun kuudentoista rajalta lähtenyt laukaus kimposi Kontion puolustajasta maaliin. Reilun viiden minuutin päästä pallo oli toistamiseen maalissa. Läpiajoon päässyt kotijoukkueen pelaaja törmäsi Pietilään ja tuomari määräsi pallon pilkulle. Rankkari varmasti maaliin ja tilanne 2-0.

Maalien jälkeen Kontio otti pelin haltuun. Joukkue nosti prässitasoa ja Santan pelinrakentelu tyrehtyi. Muutamasta hyvästä paikasta huolimatta palloa ei kuitenkaan saatu ensimmäisellä puoliajalla maaliin. Lähimpänä onnistumista oli Satta, joka puski kulmapotkusta tulleen pallon hieman yli.

Kontio jatkoi toisella puoliajalla hyvää otettaan. Palkkio siitä saatiin 54. peliminuutilla. Lenni Ravelin antoi kulmapotkun pitkänä ja Ari Räisänen laukoi pallon ilmasta maalia kohden. Laukaus blokattiin mutta pallolle ehti ensimmäisenä loistavan ottelun pelannut Sali, jolla oli helppo työ viimeistellä maalin edestä 1-2 kavennus.

Reilun tunnin pelin jälkeen Santa ratkaisi pelin iskemällä kaksi maalia viidessä minuutissa. Molemmat maalit syntyivät hieman helposti Kontion pallon menetysten jälkeen. Kontion 4-2 kavennus syntyi ottelun lopulla, kun Nuorkivi pääsi laukomaan kuudentoista alueelta pallon voimalla sisälle. Myös Ali Al-Saadi oli lähellä onnistumista hetki aiemmin mutta hänen laukaus osui tolppaan.

FC Santa Claus oli tällä kertaa aavistuksen parempi ja ansaitsi voiton. Kotijoukkueen pelaajat liikkuivat liukkaasti eikä edellisen SoPa ottelun kaltaisessa tiiviissä puolustuspelissä tällä kertaa onnistuttu riittävän hyvin. Peli olisi voinut kuitenki päättyä toisinkin päin, sillä Kontiolla oli paikkoja tehdä useampikin maali.

Kontio tuli otteluun täydellä 18 pelaajan kokoonpanolla ja kierrätti vaihtoja koko rintamalla. Joukkueen parhaimmistoon kuuluivat peliä vahvasti johtanut Markus Sali, topparina luutinut Mikko Pasma sekä keskikentän taituri Lenni Ravelin. Miehet sai lisää arvokasta kokemusta, kun Ari Räisänen teki ottelussa paluun pelikentille. Kokemusta ja kovuutta toivat myös kauden avausminuutit pelanneet Markus Mäkitalo ja Asko Nuorkivi. Ensiesiintymisen Kontio riveissä teki nuori Veeti Korpi-Halkola.

Seuraavan kerran miehet pelaavat lauantaina 12.6, kun vieraaksi saadaan nimekkäitä pelaajia pursuva Sirkkakosken Sisu. Kotiyleisön edessä kaikki on kuitenkin mahdollista ja Kontio lähtee hakemaan ottelusta kolmea pistettä.

Kontion maalit:

Markus Sali 54 min

Asko Nuorkivi 89 min


Twitter-tähdet:

⭐ Mikko Pasma

Alakerran kokenut luuta ei montaa palloa hävinnyt ja avasi lisäksi maagisella vasurillaan hyviä hyökkäyksiä.

⭐⭐ Markus Sali

Ohjasi äänekkäästi peliä keskikentän pohjalla ja juoksi väsymättömästi koko puolitoistatuntisen.

⭐⭐⭐ Lenni Ravelin

Väläytteli taas taitojaan ja kepeää askeltaan sekä keskikentän keskellä että laidalla. Oli paha vaiva rovaniemeläisille koko ottelun ajan, vaikka vedot eivät maaliin asti löytäneetkään.

La 15.5. SoPa - Kontio 2-5

Kon­ti­on mie­het aloit­ti­vat kau­den lau­an­tai­na vie­ras­pe­li­reis­sul­la So­dan­ky­lään. Läh­tö­koh­dat ot­te­luun oli­vat haas­ta­vat, sil­lä edel­li­sen ker­ran So­dan­ky­läs­tä oli pa­lat­tu voi­ton kera ko­tiin vuon­na 2009. Vii­me vuon­na SoPa pe­la­si vie­lä Kol­mo­ses­sa, mut­ta pu­dot­tau­tui täk­si kau­dek­si Vi­to­seen.

Ot­te­lu käyn­nis­tyi rau­hal­li­ses­ti ei­kä kum­pi­kaan jouk­kue pääs­syt maa­lin­te­ko­paik­koi­hin. Ko­ti­jouk­kue piti enem­män pal­loa mut­ta Kon­tio is­ki vaa­ral­li­ses­ti vas­ta­hyök­käyk­sil­lä. SoPan vaarallisimmat tilanteen tulivat nopean laitapelaajan Lintulan kautta. En­sim­mäi­sen ker­ran maa­li­ver­kot hei­lui­vat rei­lun var­tin pe­lin jäl­keen, kun Mar­kus Sali pää­si tuik­kaa­maan pal­lon maa­liin kul­man jäl­ki­ti­lan­tees­ta. Maa­li kui­ten­kin hy­lät­tiin kä­si­vir­heen vuok­si. Heti seu­ra­vas­ta hyök­käyk­ses­tä ko­ti­jouk­ku­een ko­vas­ti ke­hut­tu bra­si­li­a­lai­nen hyök­kää­jä Al­lan kar­ka­si lä­pi­a­joon vah­vas­ti pait­si­ol­ta hais­kah­ta­nees­ta ti­lan­tees­ta ja ohit­ti hy­vän ot­te­lun pe­lan­neen Kon­ti­on maa­li­vah­din Pet­te­ri Pie­ti­län.

Kon­tio ei ta­kais­kus­ta kui­ten­kaan lan­nis­tu­nut vaan peli saa­tiin no­pe­as­ti ta­soi­hin Juu­so Kaar­nan syö­tet­tyä Ras­mus Pu­dak­sen lai­dal­ta läpi maa­lin­te­koon. Vain muu­ta­ma mi­nuut­ti äs­kei­ses­tä pää­si Kon­tio jäl­leen tuu­let­ta­maan maa­lia. Kaar­na kat­kai­si So­Pan epä­on­nis­tu­neen pu­run kuu­den­tois­ta ra­jal­la ja lau­koi pal­lon var­mas­ti maa­liin.

Toi­sel­la puo­li­a­jal­la peli jat­kui sa­man­kal­tai­se­na. SoPa piti pal­loa mut­ta tör­mä­si ker­ta toi­sen­sa jäl­keen Kon­ti­on puo­lus­tus­muu­riin.

Vas­ta­hyök­käyk­sien li­säk­si Kon­tio loi usei­ta vaa­ral­li­sia ti­lan­tei­ta eri­kois­ti­lan­teis­ta. 55. pe­li­mi­nuu­til­la näh­tiin vie­rai­den kol­mas osu­ma, kun Veik­ko Yli­ran­ta jat­koi si­vu­va­pa­ris­ta tul­leen kes­ki­tys­pal­lon pääl­lään maa­lin eteen Pu­dak­sel­le, joka pau­kaut­ti pal­lon tyy­lik­kääs­ti suo­raan il­mas­ta maa­liin. Maa­li oli kol­man­nen mies­ten ot­te­lun­sa pe­lan­neel­le Pu­dak­sel­le jo nel­jäs.

Seu­raa­vis­ta Kon­ti­on maa­leis­ta vas­ta­si­vat Kit­ti­län vah­vis­tuk­set Yli­ran­ta ja Ali Al-Saa­di. Va­kuut­ta­vas­ti top­pa­ri­na pe­lan­nut Yli­ran­ta nou­si kul­man jäl­ki­ti­lan­tees­sa omiin kor­keuk­siin ja pus­ki pal­lon lä­hie­täi­syy­del­tä maa­liin. Al-Saa­di puo­les­taan teki maa­lin­sa vah­van kul­je­tuk­sen päät­teek­si ohi­tet­tu­aan en­sin kol­me so­dan­ky­lä­läis­tä puo­lus­ta­jaa. Maa­lien vä­lil­lä So­Pan Al­lan pää­si is­ke­mään ot­te­lun toi­sen maa­lin­sa lä­hie­täi­syy­del­tä.

Ot­te­lu päät­tyi rie­muk­kaas­ti Kon­ti­on 2–5-voit­toon. Jouk­kue pe­la­si tak­ti­ses­ti kyp­säs­ti ja tur­haut­ti en­nak­koon vah­vem­man So­Pan hie­nol­la koko jouk­ku­een puo­lus­tus­pe­lil­lä. Vaik­ka so­dan­ky­läi­set hal­lit­si­vat pal­loa, ei Kon­ti­ol­la ol­lut suu­rem­paa hä­tää mis­sään vai­hees­sa. Koko puo­lus­tus­lin­ja Yli­ran­nan ja kap­tee­ni Jere Kan­kaan joh­dol­la oli vah­vas­sa vi­rees­sä.

Nuor­ten pe­laa­jien esiin­mars­sia joh­ti ot­te­lun par­haa­na pal­kit­tu Ras­mus "Ras­se" Pu­das, joka maa­lien li­säk­si teki jäl­leen vai­ku­tuk­sen hie­nol­la asen­teel­la ja tais­te­lul­la. Al-Saa­din li­säk­si jouk­ku­ees­sa de­by­toi­vat en­sim­mäi­set mi­nuu­tit mie­his­sä pe­lan­neet nuo­ret Vil­le Hei­no­nen ja Da­niel Heik­ki­lä.

Seu­raa­van ker­ran Kon­ti­on mie­het pe­laa­vat lau­an­tai­na 29. tou­ko­kuu­ta, kun vuo­ros­sa on vie­ras­reis­su Ro­va­nie­mel­le. Vas­taan aset­tuu FC San­ta Claus. En­si lau­an­taik­si kaa­vail­tu ko­ti­ot­te­lu FC Pa­Kaa vas­taan on siir­ret­ty myö­hem­pään ajan­koh­taan kuu­sa­mo­lais­ten toi­vees­ta, jo­ten en­sim­mäi­nen ko­ti­ot­te­lu pe­la­taan lau­an­tai­na 12.6. Pel­lon Sir­Siä vas­taan.

Kontion maalit:

Rasmus Pudas 23 min ja 55 min
Juuso Kaarna 27 min
Veikko Yliranta 70 min
Ali Al-Saadi 90+4 min


Twitter-tähdet:

⭐️Veikko Yliranta. Kaukosen Katapultti linkosi sivurajaheittoja, hoiti pallot topparina ja teki maalin.
⭐️⭐️Jere Kangas. Kapteeni ravasi ympäri kenttää käytännössä virheettömästi - niin kuin aina.
⭐️⭐️⭐️Rasse Pudas. Punaisesta kortista huolimatta ottelun paras: kaksi maalia, paljon luotuja paikkoja ja lukuisia blokkeja sekä pallonriistoja.