Miehet aloittivat kauden voitolla

16.05.2021

Kon­ti­on mie­het aloit­ti­vat kau­den lau­an­tai­na vie­ras­pe­li­reis­sul­la So­dan­ky­lään. Läh­tö­koh­dat ot­te­luun oli­vat haas­ta­vat, sil­lä edel­li­sen ker­ran So­dan­ky­läs­tä oli pa­lat­tu voi­ton kera ko­tiin vuon­na 2009. Vii­me vuon­na SoPa pe­la­si vie­lä Kol­mo­ses­sa, mut­ta pu­dot­tau­tui täk­si kau­dek­si Vi­to­seen.

Ot­te­lu käyn­nis­tyi rau­hal­li­ses­ti ei­kä kum­pi­kaan jouk­kue pääs­syt maa­lin­te­ko­paik­koi­hin. Ko­ti­jouk­kue piti enem­män pal­loa mut­ta Kon­tio is­ki vaa­ral­li­ses­ti vas­ta­hyök­käyk­sil­lä. SoPan vaarallisimmat tilanteen tulivat nopean laitapelaajan Lintulan kautta. En­sim­mäi­sen ker­ran maa­li­ver­kot hei­lui­vat rei­lun var­tin pe­lin jäl­keen, kun Mar­kus Sali pää­si tuik­kaa­maan pal­lon maa­liin kul­man jäl­ki­ti­lan­tees­ta. Maa­li kui­ten­kin hy­lät­tiin kä­si­vir­heen vuok­si. Heti seu­ra­vas­ta hyök­käyk­ses­tä ko­ti­jouk­ku­een ko­vas­ti ke­hut­tu bra­si­li­a­lai­nen hyök­kää­jä Al­lan kar­ka­si lä­pi­a­joon vah­vas­ti pait­si­ol­ta hais­kah­ta­nees­ta ti­lan­tees­ta ja ohit­ti hy­vän ot­te­lun pe­lan­neen Kon­ti­on maa­li­vah­din Pet­te­ri Pie­ti­län.

Kon­tio ei ta­kais­kus­ta kui­ten­kaan lan­nis­tu­nut vaan peli saa­tiin no­pe­as­ti ta­soi­hin Juu­so Kaar­nan syö­tet­tyä Ras­mus Pu­dak­sen lai­dal­ta läpi maa­lin­te­koon. Vain muu­ta­ma mi­nuut­ti äs­kei­ses­tä pää­si Kon­tio jäl­leen tuu­let­ta­maan maa­lia. Kaar­na kat­kai­si So­Pan epä­on­nis­tu­neen pu­run kuu­den­tois­ta ra­jal­la ja lau­koi pal­lon var­mas­ti maa­liin.

Toi­sel­la puo­li­a­jal­la peli jat­kui sa­man­kal­tai­se­na. SoPa piti pal­loa mut­ta tör­mä­si ker­ta toi­sen­sa jäl­keen Kon­ti­on puo­lus­tus­muu­riin.

Vas­ta­hyök­käyk­sien li­säk­si Kon­tio loi usei­ta vaa­ral­li­sia ti­lan­tei­ta eri­kois­ti­lan­teis­ta. 55. pe­li­mi­nuu­til­la näh­tiin vie­rai­den kol­mas osu­ma, kun Veik­ko Yli­ran­ta jat­koi si­vu­va­pa­ris­ta tul­leen kes­ki­tys­pal­lon pääl­lään maa­lin eteen Pu­dak­sel­le, joka pau­kaut­ti pal­lon tyy­lik­kääs­ti suo­raan il­mas­ta maa­liin. Maa­li oli kol­man­nen mies­ten ot­te­lun­sa pe­lan­neel­le Pu­dak­sel­le jo nel­jäs.

Seu­raa­vis­ta Kon­ti­on maa­leis­ta vas­ta­si­vat Kit­ti­län vah­vis­tuk­set Yli­ran­ta ja Ali Al-Saa­di. Va­kuut­ta­vas­ti top­pa­ri­na pe­lan­nut Yli­ran­ta nou­si kul­man jäl­ki­ti­lan­tees­sa omiin kor­keuk­siin ja pus­ki pal­lon lä­hie­täi­syy­del­tä maa­liin. Al-Saa­di puo­les­taan teki maa­lin­sa vah­van kul­je­tuk­sen päät­teek­si ohi­tet­tu­aan en­sin kol­me so­dan­ky­lä­läis­tä puo­lus­ta­jaa. Maa­lien vä­lil­lä So­Pan Al­lan pää­si is­ke­mään ot­te­lun toi­sen maa­lin­sa lä­hie­täi­syy­del­tä.

Ot­te­lu päät­tyi rie­muk­kaas­ti Kon­ti­on 2–5-voit­toon. Jouk­kue pe­la­si tak­ti­ses­ti kyp­säs­ti ja tur­haut­ti en­nak­koon vah­vem­man So­Pan hie­nol­la koko jouk­ku­een puo­lus­tus­pe­lil­lä. Vaik­ka so­dan­ky­läi­set hal­lit­si­vat pal­loa, ei Kon­ti­ol­la ol­lut suu­rem­paa hä­tää mis­sään vai­hees­sa. Koko puo­lus­tus­lin­ja Yli­ran­nan ja kap­tee­ni Jere Kan­kaan joh­dol­la oli vah­vas­sa vi­rees­sä.

Nuor­ten pe­laa­jien esiin­mars­sia joh­ti ot­te­lun par­haa­na pal­kit­tu Ras­mus "Ras­se" Pu­das, joka maa­lien li­säk­si teki jäl­leen vai­ku­tuk­sen hie­nol­la asen­teel­la ja tais­te­lul­la. Al-Saa­din li­säk­si jouk­ku­ees­sa de­by­toi­vat en­sim­mäi­set mi­nuu­tit mie­his­sä pe­lan­neet nuo­ret Vil­le Hei­no­nen ja Da­niel Heik­ki­lä.

Seu­raa­van ker­ran Kon­ti­on mie­het pe­laa­vat lau­an­tai­na 29. tou­ko­kuu­ta, kun vuo­ros­sa on vie­ras­reis­su Ro­va­nie­mel­le. Vas­taan aset­tuu FC San­ta Claus. En­si lau­an­taik­si kaa­vail­tu ko­ti­ot­te­lu FC Pa­Kaa vas­taan on siir­ret­ty myö­hem­pään ajan­koh­taan kuu­sa­mo­lais­ten toi­vees­ta, jo­ten en­sim­mäi­nen ko­ti­ot­te­lu pe­la­taan lau­an­tai­na 12.6. Pel­lon Sir­Siä vas­taan.

Miehet_sopa_kontio.jpg

10.06.2021Kotiavaus lauantaina 12.6. klo 13
31.05.2021Miehille tappio Rovaniemellä
24.05.2021Aikuisten pesisvuoro käynnistyy!
16.05.2021Miehet aloittivat kauden voitolla
11.05.2021Kesätöihin Kolarin Kontiolle
10.05.2021Valtuusto päätti isommasta liikuntahallista!
09.05.2021Junioreiden kesäharjoitusvuorot
27.04.2021Kausikortit 2021 nyt myynnissä!
21.04.2021Vihdoin ulkona!
20.04.2021Tehdään kesä vaikka väkisin

Siirry arkistoon »